search
Size | Theme | EN TH

นโยบายเว็บไซต์ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th

Website Policy of Healthcare Accreditation Institute (Public Organization) / www.ha.or.th

จัดทำเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2557

1. วัตถุประสงค์ 

     สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการแก่สถานพยาบาลและประชาชนทั่วไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร และกระบวนการประเมินผลและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซตฺโดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ ขอความกรุณท่านยุติการเข้าชมและการใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที  

2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์

2.1. ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อความ เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพเสียง วิดีโอ หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “เนื้อหา”

2.2. เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอนหรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น 

2.3. ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง 

2.4. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆที่ไม่เหมาะสมออกจากบริการ ซึ่ง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง 

2.5. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการแก้ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแจ้งต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

2.6. การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการ ไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้ 

2.7. ในกรณีที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริกรแก่ผู้ใช้บริการ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th มีสิทธิในการลบข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า 

3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ

3.1. ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อ ที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการให้บริการที่ต่อเนื่อง 

3.2. ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th  และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 

3.3. ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th  จัดเตรียมไว้ให้ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ 

3.4. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับบริการ 

3.5. ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้ 

3.6. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใดๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ 

3.7. ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

4.1. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้นๆ และ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซตือื่นๆที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว การเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th 

4.2. กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยงมายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th แล้วเท่านั้นและในการให้ความยินยอมดังกล่าว สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ขอสงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้ ในการที่เว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th หรือต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

5. การปฏิเสธความรับผิด

5.1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆรวมถึงความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจากการที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกันเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไว้รัส ถึงแม้ว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น นอกจากนี้ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใดๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจหรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื่อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีกว่า สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

6.1. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th หรือผู้ใช้อนุญาตแก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมายแต่เพียงผู้เดียวใน กรรมสิทธิ์ ผลประโยขน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สิ้นทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการซึ่ง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th หรือผู้ให้อนุญาตแก่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th  เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม 

6.2. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th  

6.3. ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) / www.ha.or.th 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ

7.1. การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย