search
ขนาด | แสดงผล | EN TH

คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 

                                            

 

นายอนุทิน  ชาญวีรกูล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ประธานกรรมการ

 

 

 

 

นายสาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
รองประธานกรรมการฯ

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต
ปลัดกระทรวง สาธารณสุข
กรรมการ

 

 

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี
เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการ

 

ร.อ.นพ.อัจฉริยะ แพงมา
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน
กรรมการ

 

 นายนพพร ชื่นกลิ่น
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
กรรมการ

 

นายประทีป ธนกิจเจริญ
เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
กรรมการ

 

 นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี
ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพ
กรรมการ

 

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ  ศรีศุกรี
เลขาธิการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์
แห่งประเทศไทย
กรรมการ

 

ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
กรรมการ

 

พันตำรวจโท พจนารถ พุ่มประกอบศรี
นายกทันตแพทยสภา
กรรมการ

 

 

กภ.สมใจ ลือวิเศษไพบูลย์
นายกสภากายภาพบำบัด
กรรมการ

 

 

 ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์
นายกสภาเทคนิคการแพทย์
กรรมการ

 

 

 รศ.ดร.ภญ.จิราพร  ลิ้มปานานนท์
นายกสภาเภสัชกรรม
กรรมการ

 

 

รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง
นายกสภาการพยาบาล
กรรมการ

 

 

นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช
นายกสมาคมโรงพยาบาลเอกชน
กรรมการ

 

 

รศ.นพ.กำธร  มาลาธรรม
ประธานชมรมป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล
กรรมการ

 

 

คุณสารี  อ่องสมหวัง 
 เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค
กรรมการ

 

 

 ศาสตราจารย์ชัยรัตน์ ฉายากุล
กรรมการ

 

 

ศาสตราจารย์ นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา
กรรมการ

 

 

นายประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล
กรรมการ

 

 

พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ
กรรมการและเลขานุการ