search
ขนาด | แสดงผล | EN TH

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบัน 

ประกาศ เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563