search
ขนาด | แสดงผล | EN TH

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบระบบสื่อสารทางไกล Virtual Conference “การวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา (Root cause analysis: RCA) กับมาตรฐานสำคัญจำเป็น” วันที่ 13 - 14 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร

28 เม.ย. 2564 by เปิดอ่าน 143